Vägar

Vägarna i Södra Gnisvärds samfällighetsförening, lägesbeskrivning och bedömning av åtgärdsbehov

Löpande underhåll sköts av vägansvarig. Se Kontaktfliken för att hitta person som är ansvarig.

Styrelsen har arbetat med att ta fram en långsiktig plan för vägunderhåll och vägförnyelse. Den presenterades på årsmötet 2015 och kan läsas här med bifogad länk.

Underhållsplan vägar 2015-2020 (pdf 1476kB)

Bäckarna

Bäckarna i Södra Gnisvärds samfällighetsförening, lägesbeskrivning och bedömning av åtgärdsbehov

På uppdrag av samfällighetsförenings årsstämma i juli 2006 har Anders Burholt, Staffan Calais och Björn Risinger varit bäckkommitté med särskild uppgift att beskriva bäckarna och bedöma åtgärdsbehovet. Genomgången görs mot bakgrund av de nya bestämmelser som gäller för bäckarna enligt förrättningsbeslutet (se bilaga 2) i samband med ombildandet av föreningen 2004.

Bäckkommittéens rapport (pdf 125kB)

Grönområden

Grönområdena i Södra Gnisvärds samfällighetsförening, lägesbeskrivning och bedömning av åtgärdsbehov

Södra Gnisvärds samfällighetsförenings grönområden ska vara
lämpliga för friluftsliv – d.v.s. strövvänliga, plats för lek, bollspel, midsommardans, tält- och grillmöjlighet, tillgängliga, intressanta, blom-, svamp- och bärrika,
vackra – d.v.s. natursköna och variationsrika,
artrika – både typiska och sällsynta djur, växter och svampar som förekommer i dyner, ängstallskog, sandtallskog och örtrika gräsmarker ska finnas inom samfälligheten,
säkra – det ska vara säkert att röra sig i grönområdena. Det innebär att döda träd, stormfällda träd och sjuka träd ska hållas efter, fällas, upparbetas och/eller beskäras om de står olämpligt till. Inga träd ska riskera att falla över vägar, byggnader eller stigar. Detta gäller inte för delområde 14, där målsättningen är en naturskog med urskogsliknande karaktär.

Grönområdesplan 2010-2015 (pdf 696kB)