Stadgar för Södra Gnisvärds samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Stadgarna är antagna 2004-07-13

Kommun: Gotland
Gotlands län
Organisationsnummer 716404-8444

§ 1 Firma
Föreningens firma är Södra Gnisvärds samfällighetsförening.
Föreningens organisationsnummer är 716404-8444

§ 2 Samfälligheter
Föreningen förvaltar Gotland Tofta ga:11

§ 3 Grunderna för förvaltning
Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess
ändamål.

§ 4 Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i
samfällighet upptagen av § 2.

Har fastigheten flera delägare, skall delägarna utse vilken av delägarna som skall vara
mottagare av post och andra meddelanden från föreningens styrelse. Delägarna skall
skriftligen anmäla vilken delägare som är postmottagare. Styrelsen tillhandahåller fullmakts
formulär.

§ 5 Styrelse säte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Gotlands kommun.
Styrelsen skall bestå av högst 5 ledamöter och högst 5 suppleanter.

§ 6 Styrelse val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är 2 år och för
suppleant 2 år. Första gången val äger rum skall 2 ledamöter väljas på ett år. Stämman
utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7 Styrelse kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 14 dagar före
sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden. Suppleanterna
skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot,
som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att
omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe
har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

§ 8 Styrelse beslutförhet, protokoll
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet
styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses
behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av
ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av
styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga
ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan
reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum,
deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt
anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid
förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9 Styrelse, förvaltning
Styrelsen skall:

1 förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar,

2 föra redovisning över föreningens räkenskaper,

3 föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,

4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens
verksamhet och ekonomi,

5 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av
föreningens angelägenheter.

§ 10 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma
utse 1 revisor och 2 suppleanter.

Mandattiden för revisor är ett år och för revisorssuppleant ett år.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1/1 – 31/12.

§ 12 Förnyelsefond
Till föreningens förnyelsefond skall årligen avsättas det belopp som föreningsstämman
beslutar.

§ 13 Föreningsstämma
Ordinarie stämma skall årligen hållas under juli månad på tid och plats som styrelsen
bestämmer.

Styrelsen kan, när den finner det erforderligt, utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars
rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47§ 3 st. lagen om förvaltning av
samfälligheter.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från
det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall
uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie
stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade
räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under
samma tid.

§ 14 Kallelse till stämma
Styrelsen kallar till stämma. Det ska ske genom e-post till av medlem uppgiven
e-postadress om inte medlem särskilt begär att kallelse ska ske genom brev.

Kallelse skall ske senast 14 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på
stämman, uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.

Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom på sätt
som styrelsen bestämmer.

§ 15 Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som
skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under mars
månad.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna
tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§16 Dagordning vid stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1 val av ordförande för stämman

2 val av sekreterare för stämman

3 val av två justeringsmän

4 styrelsens och revisorernas berättelser

5 ansvarsfrihet för styrelsen

6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

7 ersättning till styrelsen och revisorerna

8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

9 val av styrelseordförande

10 val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

11 val av revisor och suppleanter

12 val av valberedning

13 övriga frågor

14 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, 13.

§ 17 Disposition av avkastning
I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter
medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§ 18 Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52§ lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt,
andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19 Eventuellt tillkommande gemensamhetsanläggningar
Styrelsen har befogenhet att besluta att en ny gemensamhetsanläggning eller marksam
fällighet skall förvaltas av föreningen under förutsättning

att den nya gemensamhetsanläggningen är belägen inom fastigheter som redan är anslutna
till föreningen, eller då det gäller marksamfällighet, att samfälligheten ligger inom
föreningens område

att anläggningen är utförd i överensstämmelse med anläggningsbeslut, samt

Vid den lantmäteriförrättning, där den nya gemensamhetsanläggningen eller
marksamfälligheten bildas, företräds föreningen av styrelsen.

Fattas beslut om anslutning, skall föreningen upptaga fråga om den ändring av föreningens
stadgar som behövs för att anslutningen slutligt skall ske.

§ 20 Protokollsjustering, tillgänglighållande
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas
tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.

Ragnvald Larsson

Sammanträdesledare